Journal für Rechtspolitik

Title Titel
Journal für Rechtspolitik
 
e-ISSN
1613-754X
 
ISSN
0943-4011
 
Listed in DOAJ Aufgelisted im DOAJ
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachted