Biologicheskie Membrany

Title Titel
Biologicheskie Membrany
 
ISSN
0233-4755
 
Publisher Herausgeber
MEZHDUNARODNAYA KNIGA