Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science

Title Titel
Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science
 
e-ISSN
1365-8050
 
ISSN
1462-7264
 
 
Publisher Herausgeber
DISCRETE MATHEMATICS THEORETICAL COMPUTER SCIENCE
 
Publisher's Address Herausgeber Adresse
62 RUE DU CARDINAL MATHIEU, NANCY, FRANCE, F-54000
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachtet