Title Titel
REVISTA DE NEUROLOGIA
 
e-ISSN
1576-6578
 
ISSN
0210-0010
 
Publisher Herausgeber
REVISTA DE NEUROLOGIA
 
Publisher's Address Herausgeber Adresse
C/O CESAR VIGUERA, EDITOR, APDO 94121, BARCELONA, SPAIN, 08080
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachtet