Title Titel
REVISTA DE SAUDE PUBLICA
 
e-ISSN
1518-8787
 
ISSN
0034-8910
 
Publisher Herausgeber
REVISTA DE SAUDE PUBLICA
 
Publisher's Address Herausgeber Adresse
FACULDADE SAUDE PUBL DA USP, AV DR ARNALDO 715, SAO PAULO, BRAZIL, 01246-904SP
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachtet