Prefix title Titel (vorangestellt)
Prof. Dr.
 
Full name Familienname, Vorname
Rashkov, Radoslav
 
Publishes also as Publiziert auch als
Rashkov, Radoslav C.
Rashkov, R. C.
Rashkov, R.
 
Main Affiliation Organisations­zuordnung