Forschungsgruppe Computational Materials Science - Home of WIEN2k

Organization Name (de) Name der Organisation (de)
E165-03-2 - Forschungsgruppe Computational Materials Science - Home of WIEN2k
 
Code Kennzahl
E165-03-2
 
Type of Organization Organisationstyp
Research Group
 
Parent OrgUnit √úbergeordnete Organisation